Ела, учи и пътувай с Родина България

Математика за кандидат-студенти

Математика за кандидат-студенти

Курсът по Математика е за кандидат-студенти, които ще кандидатстват в български университети. Курсовете са комбинирани за всички университети, които предлагат приемен изпит по Математика.

ВАЖНО: Препоръчваме да изберете МАТЕМАТИКА, ако имате логическо мислене!

Кратко описание на курсовете по Математика в Център Родина:
 • Малки групи;
 • Постоянен контрол;
 • Качествени преподаватели;
 • Висока успеваемост;
 • Отлична материална база.
Програма за кандидатстудентския курс по Математика:
Алгебра и анализ
 • Естествени числа. Цели числа. Рационални числа. Реални числа.
 • Формули за съкратено умножение. Преобразуване на рационални изрази. Коренуване. Ирационални изрази.
 • Уравнения. Еквивалентни уравнения. Неравенства. Еквивалентни неравенства. Системи уравнения. Системи неравенства. Смесени системи уравнения и неравенства.
 • Уравнения от първа степен с едно неизвестно. Квадратни уравнения. Формули на Виет. Разлагане на квадратен тричлен на линейни множители. Разпределение на корените на квадратния тричлен. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни. Ирационални уравнения. Модулни уравнения.
 • Неравенства от първа степен и втора степен. Неравенства от по-висока степен - метод на интервалите. Ирационални и модулни неравенства.
 • Степен с реален показател. Показателна функция - графика и свойства. Логаритъм. Логаритмична функция - графика и свойства. Логаритмични и показателни уравнения. Логаритмични и показателни неравенства.
 • Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс - графики и свойства. Тригонометрични тъждества. Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични уравнения. Тригонометрични неравенства.
 • Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия. Формули за общ член и сума на първите n члена. Процент, проста и сложна лихва. Принцип на математическата индукция. Сходящи редици. Сума на членовете на безкрайна геометрична прогресия с частно от интервала (-1,1).
 • Числови функции. Четни, нечетни, периодични функции. Граници на функции. Непрекъснатост. Производни. Теореми за производните. Геометричен смисъл на производната, уравнение на допирателната (към графиката на функцията в точката), Монотонност на функции. Локални екстремуми на функции. Най-голяма и най-малка стойност на функции. Изследване на функции.
 • Решаване на уравнения, неравенства и системи уравнения от смесен тип. Приложения на уравненията, неравенствата, системите и изследването на функции за решаване на практически задачи.
 • Комбинаторика - пермутации, вариации и комбинации без повторения
Геометрия
 • Основни понятия в геометрията. Успоредност, перпендикулярност, ъгли, образувани от пресичане на две прави с трета. Условия за успоредност.
 • Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници. Успоредници - видове, свойства. Трапец. Средна отсечка в триъгълник и трапец. Лице на многоъгълник.
 • Окръжност. Допирателна към окръжност. Централен, вписан и периферен ъгъл. Допиращи се окръжности. Описана около триъгълник окръжност. Вписана и външно вписани окръжности за триъгълник. Медицентър и ортоцентър на триъгълник. Четириъгълник, вписан в окръжност и четириъгълник, описан около окръжност - свойства. Правилни многоъгълници. Транслация, ротация, симетрия
 • Теорема на Талес. Свойства на ъглополовящите в триъгълник. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Връзка между лицата на подобни триъгълници. Хомотетия.
 • Теорема на Питагор. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Косинусова и синусова теорема. Метрични зависимости в произволен триъгълник. Решаване на триъгълник. Основни формули за лице на триъгълник и четириъгълник. Формула на Херон.
 • Взаимно положение на две прави, на права и равнина и на две равнини в пространството. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра. Ъгъл, определен от две равнини. Линеен ъгъл на двустенен ъгъл. Перпендикулярност на две равнини.
 • Многостени. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечна пирамида. Ротационни тела. Цилиндър, конус, пресечен конус, сфера.
 • Комбинации от тела. Сечения на многостени и ротационни тела с равнина. Формули за лицата на повърхнините и обемите на многостени и ротационни тела.
 • Екстремални геометрични задачи.
Гарантираме постигане на високи резултати и качествена подготовка.

Задачата на курса е задълбочена подготовка върху целия материал по Математика от учебната програма – от 8 до 11 клас, включен в изпитните конспекти на Софийския университет, УНСС и др. Материалът се разглежда последователно, като се правят ежеседмично тестове и задачи за контрол върху учебния процес.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите, решавайки се примерни изпитни теми, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети. Курсистите работят върху всички формати – решаване на задачи с повишаваща се трудност или решаване на тест в рамките на определено време. Не забравяйте, че да решите един тест по математика, означава, че трябва да решите задачите по най-бързия начин. В целогодишния курс по математика ще имате възможността да се запознаете с различни модели за решение на една и съща задача, което се изисква за тестовия изпит.

Курсът се води от преподаватели по Математика - дългогодишни участници в комисията за оценка на кандидатстудентски изпити по Математика.

В курсовете по Математика ще имате възможност:

 • да усвоите задълбочено задължителния учебен материал по математическа символика;
 • да решавате задачи, които да обосновавате и обяснявате въз основа на теореми, аксиоми или определения;
 • да правите математически доказателства, пресмятания, построения и изводи
 • да структурирате математически решения и да разбирате логическата връзка между отделните пресмятания;
 • да използвате правилно математическата терминология;
 • да извеждате математически изводи и обобщения.
Курсовете включват:
 • пробни изпити
 • проверка на домашни работи
 • консултации по учебния материал
 • теоретични занимания по всяка тема
 • практическо разработване на зададена тема
 • коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение
Продължителност на курса:
Групите стартират през месец септември и завършват през месец май (седмица преди обявената изпитна дата).
Целогодишният курс включва 132 учебни часа.

Желаем Ви успех!

Запишете се сега!

За контакти

02/ 9 888 604

0887 099 730

Свържете се с нас, за да получите повече информация за Езиковите курсове и школи, които предлагаме.